โครงการครูเพื่อศิษย์
สร้างการเรียนรู้สู่ระดับเชื่อมโยงออนไลน์

โครงการครูเพื่อศิษย์สร้างการเรียนรู้สู่ระดับเชื่อมโยงออนไลน์
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง มลูนิธิสยามกัมมาจล และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อพัฒนาโรงเรียนแกนนำของทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ผ่านการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของ “ครู” โดยผลักดัน ให้แนวทางในหนังสือ “ครูเพื่อศิษย์ สร้างการเรียนรู้สู่ระดับเชื่อมโยง” โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิชไปสู่การปฏิบัติงานของ “ครูแกนนำ” ในเครือข่าย หนังสือจัดพิมพ์ปี 2563 โดย 2 หน่วยงาน