PLC2

Learning

เวทีพี่เลี้ยงครั้งที่ 1โครงการครูเพื่อศิษย์ สร้างการเรียนรู้สู่ระดับเชื่อมโยง : รูปแบบออนไลน์ปี 2

เวทีพี่เลี้ยงครั้งที่ 1โครงการครูเพื่อศิษย์ สร้างการเรียนรู้สู่ระดับเชื่อมโยง : รูปแบบออนไลน์ปี 2 เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ 1 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิสยามกัมมาจล และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อหนุนให้ 8 ทีมโค้ชของ 2 เครือข่าย สร้างการเรียนรู้ของผู้อำนวยการและครู ในโรงเรียนเครือข่ายของตน ในรูปแบบ Online PLC Coaching และพัฒนาทักษะการเป็น facilitator ให้แก่ 8 ทีมโค้ชสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้อำนวยและครู ให้มีทักษะใน

เวิร์คช็อป

แท็กยอดนิยม